Happygarden Plzeň

Arboristika

Arboristika je důležitým odvětvím v péči o stromy. Naše firma nabízí všechny druhy arboristických zásahů, ať už se jedná o pravidelné řezy, bezpečnostní vazby, nebo kácení.

Řez stromu

Základem pro údržbu stromu, již od výsadby, je dobře provedený řez. Řez stromů je jednou z důležitějších činností péče o stromy v naší krajině. Pro výběr správného řezu stromu, je potřeba provést posouzení každého jedince individuálně a to přímo na jeho stanovišti. Řez stromu je základní arboristické opatření zaměřené na zlepšení stability jedince.

Výchovný řez se provádí u mladých jedinců, po jejich výsadbě na trvalé stanoviště. Cílem je založení tvarově charakteristické koruny pro daný druh či kultivar, dále pak snaha přizpůsobit velikost a tvar koruny požadavkům stanoviště. Výchovným řezem postupně zvyšujeme korunu stromu až na podchodnou/podjezdovou výšku, dále pak korunu prosvětlujeme. Tento řez je dobré 1-4 roky opakovat.

Zdravotní řez je komplexním řezem a jedná se o nejběžnější a v současné době nejčastěji prováděný typ udržovacího řezu. Cílem zdravotního řezu je zejména zabezpečení dlouhodobě vysoké funkčnosti stromu. Odstraňují se především větve suché, mechanicky poškozené, zlomené, nebezpečné, odumírající, nebo napadené chorobami a škůdci. Zdravotní řez se opakuje po 5 -15 letech. Je však třeba přihlídnout k aktuálnímu stavu stromu.

Bezpečnostní řez je v podstatě minimální variantou zdravotního řezu, zaměřený na provozní bezpečnost stromu. Bezpečnostním řezem odstraňujeme větve suché, mechanicky poškozené, nalomené, nebo zlomené. Řez se opakuje po 2 – 6 letech.

Redukční řez používáme na celkovou, nebo jednostrannou redukci koruny. Provádí se většinou u stromů, které byly delší dobu bez jakékoliv péče. Redukčním řezem se odstraňují větve zasahující do blízkosti budov, nadzemních vedení, vyčnívající z obvodu koruny, nebo větve zahušťující korunu stromu. se pro snížení hustoty koruny, prosvětlení a redukci obvodu koruny. Redukční řez opakujeme po 5 – 15 letech.

Bezpečnostní vazby

Bezpečnostní vazba Bezpečností vazba je preventivní konzervační ošetření s účelem stabilizace korun stromů. Hlavním cílem užití bezpečnostních vazeb je zajištění provozní bezpečnosti stromů tak, aby bylo dosaženo jejich odolnosti proti zlomu a proti vyvrácení. Bezpečnostní vazba má zamezit rozlomení koruny stromu a případnému pádu odlomených větví. Před samotným zásahem je třeba provést analýzu stavu stromu a určit míru zásahu, která bude pro strom představovat minimální destrukci a zároveň mu poskytne dostatečný efekt z hlediska stabilizace.

Kácení stromu

Kácení stromuPři kácení stromu je vždy třeba zvážit všechna možná rizika a podle toho vybrat ten nejlepší způsob odstranění daného stromu. Pokud kácíme na volném prostranství, jsou rizika i náklady vcelku minimální. Pokud se strom nachází v místech, kde hrozí poškození okolních objektů, jedná se již o tzv. rizikové kácení. V tomto případě je nutné postupné odřezávání a bezpečné spouštění odřezaných částí stromu na zem při zachování maximální bezpečnosti.